Správní poplatky

Matrika

ověření podpisu 30,- Kč
ověření opisu, fotokopie (za každou i započatou stránku) 30,- Kč
vydání stejnopisu rodného , oddacího, úmrtního listu 100,- Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) 20,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo dřívější příjmení

100,- Kč

povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

1000,- Kč

výpis z rejstříku trestů

100,- Kč

vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

500,- Kč

Občanské průkazy

Poplatky OP

Cestovní doklady

Poplatky CP