Tisková zpráva společnosti SVS

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Tisková zpráva společnosti SVS
07.06.2017
SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu v Železném Brodě, v ul. Smetanovo zátiší.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Železném Brodě, v ulici Smetanovo zátiší.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v Železném Brodě bude v délce téměř 240 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad vede od náměstí 3. května ulicí Smetanovo zátiší a bezejmennou uličkou k č. p. 463, kde končí. Vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm je uložen v místní asfaltové komunikaci. Byl uveden do provozu roku 1935. Je ve špatném technickém stavu, zastaralý a inkrustovaný, proto rozhodla SVS

o jeho rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto se jí rekonstrukce netýká.

V rámci investiční akce SVS bude k rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 237,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 15 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řad. Stavba SVS bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 9. června 2017. Vlastní stavební práce začnou od 12. června 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí souběžně vedeného plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

 

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail:

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz