SVS informuje: V Horské Kamenici zahajujeme rekonstrukci vodojemu

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > SVS informuje: V Horské Kamenici zahajujeme rekonstrukci vodojemu
21.03.2016
Tisková zpráva společnosti o rekonstrukci vodojemu v Horské Kamenici, lokalitě V Končinách.

 

Tisková zpráva

Teplice, 21. března 2016

SVS: V Horské Kamenici zahajujeme rekonstrukci vodojemu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci 35 let starého vodojemu v Horské Kamenici, jež je částí města Železný Brod.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritou jsou pro nás rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, ale nezanedbáváme ani údržbu souvisejících objektů, kam patří i  rekonstrukce vodojemu nad Horskou Kamenicí.“

Více o stavbě:

Vodojem se nachází na severním okraji obce Horská Kamenice, v místní lokalitě V Končinách. Jde o vodojem před spotřebištěm, který byl uveden do provozu roku 1981. Je to zemní jednokomorový vodojem s objemem 100 m3, který je tvořen jednopodlažní budovou se suterénem, k níž je přisazena akumulační komora. Vodojem je velmi špatném technickém stavu, což odpovídá tomu, že je vystaven jak nepříznivým vlivům horského počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem jsou poruchy, které mají negativní dopad na životnost objektu. Zdivo, tepelná izolace a omítky jsou hloubkově narušené a vypadané. Také střecha je v havarijním stavu, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde k výstavbě nové nadzemní části objektu se sedlovou střechou. Mezi přítokovým a odtokovým potrubím bude proveden havarijní obtok s tlakovým redukčním ventilem pro dočasné přímé zásobování obce během rekonstrukce a v pozdějším provozu při čištění akumulace. Dojde také k úpravám v areálu vodojemu, např. ke zpevnění části příjezdové cesty a opravě oplocení. Co se týče technologie, bude vyměněno veškeré potrubí a armatury v armaturní komoře i akumulaci, přičemž nové potrubí bude z nerezu a armatury litinové. V souladu s normami budou provedena rovněž komplexní vzduchotechnická opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Rekonstruována bude také elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2016. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 98,8 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz