Revitalizace místní části Trávníky

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Revitalizace místní části Trávníky
25.08.2016
Jednání o možné podobě povrchů komunikací pokračují.

Během několika posledních měsíců došlo k důležitým jednáním mezi Městem Železný Brod, Severočeskou vodárenskou společností, ČEZ Distribucí, RWE a Českou telekomunikační infrastrukturou s cílem nalézt řešení koncepční, ekonomicky únosné a akceptovatelné všemi stranami.

Naší prioritou je nalézt kompromis, který by respektovali všichni zainteresovaní - Město, Spolek Trávnice i ostatní obyvatelé Železného Brodu, dotčené orgány památkové péče a správci inženýrských sítí.

Společnost RWE a Česká tel. infrastruktura považují svoje sítě v lokalitě Trávníky za vyhovující a řešit hodlají pouze případné havárie. S finanční výpomocí z jejich strany tudíž nelze počítat.

Návrh možného spolufinancování jiných povrchů než asfaltových je prozatím pouze vyjádřením předsedy dozorčí rady SVS. Tento návrh musí projít ekonomickou rozvahou společnosti a nejedná se o konečné řešení s finančním krytím.

Město iniciovalo osobní jednání se společností ČEZ distribuce týkající se povrchů komunikací na Trávníkách. Zástupci společnosti nastínili možnost uložení sítí do komunikací v případě spolufinancování a celá realizace uložení sítí do země bude záviset na finanční přijatelnosti pro ČEZ. Akce podléhá odsouhlasení vedení společnosti, které prozatím nebylo učiněno.

Po odvolání Města a SVS proti nepřípustnosti stavby (ne otázka povrchů, ale stavby jako takové - rozhodnutí orgánu památkové péče), je nutné nové kolo projednávání celé stavby.

Pan hejtman po páteční návštěvě Trávníků přislíbil finanční pomoc kraje v případě jiných povrchů než asfaltových. Je třeba si však uvědomit, že vzhledem k náročnosti akce - vodovodní řád, kanalizace, uložení elektrosítí do země, musíme počítat s realizací finálních povrchů od roku 2018, popř. 2019. Tudíž i případný příspěvek se bude muset odrážet v rozpočtu kraje na rok 2018, popř. 2019 - bude tedy záviset i na rozhodnutí aktuálního krajského zastupitelstva.

Po dnešním jednání mezi zástupci Města a předsedkyní spolku Trávnice vyplynula dohoda, že spolek Trávnice posoudí předložené návrhy úpravy povrchů ze strany Města a orgánů památkové péče a připraví návrh vlastní. Současně byla předsedkyně spolku Trávnice informována o výsledcích jednání mezi Městem a vlastníky inženýrských sítí. Schůzka proběhla v přátelském a korektním duchu.

Město se průběžně snaží o navýšení zásoby použitých dlažebních kostek pro případné další rekonstrukce povrchů.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta