Akce rekonstrukce kanalizace a vodovodu – JN 037 044 Železný Brod, Trávníky, Malé náměstí

home > Občan > Aktuálně > Novinky > aktuálně > Akce rekonstrukce kanalizace a vodovodu – JN 037 044 Železný Brod, Trávníky, Malé náměstí
18.03.2016
Uveřejňujeme informace o stavební akci plánované na rok 2017.

 

Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s. (na základě plné moci zastoupená společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

Rozsah:

 

  • vodovodní řady 745,50 m + 7,0 m propojení stávajících vodovodních řadů
  • kanalizační stoky 431,10 m

 

V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem, trasy jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích. Jedná se o rekonstrukci stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů ve stávající trase a hloubkách. Investor v rámci stavby je povinen uvést povrch vozovky do řádného stavu a to tak, jak byl před provedeným výkopem. Není tudíž povinností investora navrhovat jiné architektonické řešení v dané lokalitě, protože toto není předmětem jeho stavby. Po celé trase budou přepojeny jednotlivé přípojky napojených objektů, pokud budou ve vyhovujícím stavebně technickém stavu. Vlastníci jednotlivých nemovitostí v případě, že jejich připojení je nevyhovující, musí zajistit opravu na své náklady a projednat způsob jejího provedení ještě před zahájením navržené rekonstrukce.

Dokumentace stavby řeší obnovu povrchů v šíři rýhy s přesahem 50 cm na každou stranu a to ve stávající skladbě povrchů. Celkem se předpokládá oprava v rozsahu výměry 3170 m². Z toho by mělo Město Železný Brod hradit rozsah opravy ve výměře 1280,5 m² tam, kde je současný povrch nevyhovující a vzhledem k šířkovému uspořádání komunikací je vhodné komunikaci opravit v celé šíři. Rozsah postupu prací bude dále předmětem jednání, rovněž tak materiálové provedení v konkrétních částech ulic zasažených rekonstrukcí. Výškové a šířkové uspořádání ulic a veřejných prostranství se nemění. Na stavbu bude vydáno vodoprávní povolení, ke stavbě se budou vyjadřovat příslušné dotčené orgány. Stavby vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stavbami veřejné technické infrastruktury a jedná se o veřejně prospěšné stavby.

K požadavkům zapsaného spolku Trávnice na provedení dláždění v celém prostoru památkové rezervace Trávníky je nutno uvést, že studie zadaná panem André Jakubičkou nebyla projednána v žádném správním řízení. Projekt „kompletní regenerace parteru a přilehlých komunikací v oblasti Malého náměstí v Železném Brodě“ nebyl pravomocně povolen. Zahájené územní řízení bylo po cca 1 roce opakovaně zastaveno z důvodu nedoplnění chybějících podkladů. Celkové finanční náklady na tento projekt byly 938 065 Kč. Po celou dobu připravovaného řešení cca 3 roky nedošel investor ke shodě s dotčenými orgány a správci sítí v zájmovém území. Vzhledem k absolutně nevyhovujícímu stavu povrchů v prostoru Malého náměstí, nové vedení města přistoupilo k řešení formou provedení nutné údržby, resp. opravy nevyhovujících ploch a to po dohodě s orgány památkové péče a vodosprávních orgánů. Řešení dopravy a dalších prací bude nadále předmětem jednání, jako i rekonstrukce dalších inženýrských sítí v této lokalitě. Je tady nutná etapizace prací, není možná celková rekonstrukce Trávníků i s ohledem na finanční zátěž. Projektované vize a záměry vzhledem k jejich kontroverznímu řešení i za cenu vynaložených vysokých finančních nákladů nebyly dotaženy ani do fáze vydaného povolení. Problematika vzhledu tohoto veřejného prostoru je na projednání natolik složitá, že bylo nutné přistoupit k opravám v nezbytně nutném rozsahu tak, aby tento veřejný prostor mohl sloužit svému účelu alespoň tak, jak doposud slouží.

Co se týká ušetřené práce úředníků, tak k tomu lze dodat snad jediné, úředník úřaduje podle toho, jakou žádost obdrží. Pokud však investor nespolupracuje na odstranění nedostatků a vad žádosti, nelze vinit úředníka z pohodlnosti či lenosti, že žádost kladně nevyřídil. Úředník vždy rozhoduje podle platných právních předpisů. V případě nutných oprav byla příslušná povolení získána bez jakýchkoliv průtahů. Je na uvážení občanů, zda investovaný cca 1 milion korun do projektů a studií byl vynaložen účelně a zda by nebylo lépe tyto prostředky použít např. na požadované dláždění ulic v památkové rezervaci, či rekonstrukci nevyhovujícího osvětlení apod.

Stávající vedení města v žádném případě nechce poškodit vzhled památkově chráněného území a je OTEVŘENO JEDNÁNÍ SE VŠEMI OBČANY. Nikdy nebylo řečeno, že se všechny povrchy vyasfaltují. Bylo by skvělé nalézt kompromis, kterým by mohlo být částečné vyasfaltování a částečné vydláždění vybraných ploch. Měli bychom se zamyslet nad důsledky, které vybraný typ povrchu bude mít pro jeho uživatele (například: hlučnost při projíždění vozidel, klouzavost při namrznutí, prašnost apod.). Je třeba brát v potaz i finanční stránku věci a uvědomit si, že rozpočet města bude v následujícím období zatížen několika velmi nákladnými akcemi – přesun knihovny na Jiráskovo nábřeží, přesun ZUŠ, likvidace ekologické zátěže budovy Exathermu a další. Vedení nepodceňuje ani problematiku budovy hotelu Cristal a proto je nutné neustále vytvářet rezervy v případě akutní potřeby peněžních prostředků.

 

Mgr. František Lufinka, starosta města

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města